8789. ازْدَرَى بـ1 8790. ازدغف1 8791. ازْدَفَ1 8792. ازدقمه1 8793. ازدلعه1 8794. ازدلف18795. ازدلم1 8796. ازدمل1 8797. ازدهار1 8798. ازْدِهار حَضَاريّ1 8799. ازدهده1 8800. ازْدَهَرَ1 8801. ازدهر1 8802. ازدهف1 8803. ازدهى1 8804. ازدوجا1 8805. ازر2 8806. ازْرَأَمَّ1 8807. ازراق1 8808. ازرق1 8809. ازعار1 8810. ازعر1 8811. ازغاب1 8812. ازف1 8813. ازِقَ1 8814. ازق2 8815. ازل1 8816. ازلأم1 8817. ازْلَحفَّ1 8818. ازلحف1 8819. ازْلَحَفَّ2 8820. ازْلَعَبَّ1 8821. ازْلَغَبَّ2 8822. ازْلَغب 1 8823. ازم1 8824. ازمأج1 8825. ازمخر1 8826. ازْمَعَلَّ1 8827. ازمهر1 8828. ازْمَهَلَّ1 8829. ازنكان وازنكن1 8830. ازهار1 8831. ازهر1 8832. ازوار2 8833. ازور1 8834. ازى1 8835. ازْيانَّت1 8836. ازَيْعٌ1 8837. ازين1 8838. اس1 8839. اسأله1 8840. اسار1 8841. اساراك1 8842. اسارون1 8843. اساس1 8844. اسب1 8845. اسبذ1 8846. اسبرج2 8847. اسبطر1 8848. اسْبَغَلَّ1 8849. اسْبَغلَّ 1 8850. اسْبَكَرَّ1 8851. اسبكر1 8852. اسبيداريج1 8853. اسبيدباج1 8854. اسبيوش1 8855. است3 8856. استآسه1 8857. استأب1 8858. استأبى1 8859. استأتاه1 8860. استأتن1 8861. اسْتَأْثر1 8862. اسْتَأْجرهُ1 8863. استأجز1 8864. استأجل1 8865. استأحد1 8866. استأخذ1 8867. اسْتَأْخَرَ1 8868. استأداه1 8869. استأدم1 8870. اسْتَأْذَن من1 8871. استأذنه1 8872. استأرب1 8873. استأرضت1 8874. استأسد1 8875. استأسره1 8876. استأصل1 8877. استأفد1 8878. استأفر1 8879. استأكل1 8880. استأكم1 8881. استألك1 8882. استأم1 8883. استأمره1 8884. استأمن1 8885. استأمى1 8886. استأنس1 8887. اسْتَأْنَف2 8888. اسْتَأْنف1 Prev. 100