8219. استرشح1 8220. استرشد1 8221. استرشى1 8222. استرضاه1 8223. استرضع1 8224. استرطأ18225. استرطله1 8226. استرطه2 8227. استرعاه1 8228. اسْتَرْعَتْ1 8229. استرعف1 8230. استرعل1 8231. استرغد1 8232. اسْتَرْغَزَهُ1 8233. استرغسه1 8234. استرفده1 8235. استرفض1 8236. استرفع1 8237. استرفقة1 8238. استرفه1 8239. اسْترق2 8240. استرقد1 8241. استرقع1 8242. استرقى1 8243. استركبه1 8244. استركه1 8245. استرلوميقا واسترلوميقي...1 8246. استرم1 8247. استرمث1 8248. استرمك1 8249. استرهبه1 8250. استرهنه1 8251. استروح1 8252. استروض1 8253. استرى1 8254. استريديا1 8255. استزات1 8256. اسْتَزَادَ1 8257. استزاره1 8258. استزاله1 8259. استزبنه1 8260. استزراه1 8261. استزفه1 8262. استزله1 8263. استزمر1 8264. استساغه1 8265. استسب1 8266. استسخر1 8267. استسر1 8268. استسرج1 8269. استسعاء العبد1 8270. استسعاه1 8271. استسعد1 8272. استسعلت1 8273. استسفد1 8274. استسفره1 8275. استسقاء1 8276. استسقطه1 8277. استسقى1 8278. استسلف1 8279. استسلم1 8280. استسمجه1 8281. استسمن1 8282. استسمى1 8283. استسن1 8284. استسنحه1 8285. استسهل1 8286. استشأفت1 8287. اسْتَشَارَ1 8288. استشاط1 8289. استشب1 8290. استشرب1 8291. استشرف1 8292. استشرى1 8293. استشزر1 8294. اسْتِشْعار1 8295. استشعر1 8296. استشف1 8297. استشفع1 8298. استشفى1 8299. اسْتَشَفَّيتُ1 8300. استشق1 8301. اسْتشْكل1 8302. استشلى1 8303. استشنت1 8304. استشنع1 8305. اسْتشْهد1 8306. اسْتَشْهَدَ1 8307. استصاب1 8308. استصبح1 8309. استصبر1 8310. استصح1 8311. استصحاب2 8312. استصحب1 8313. استصدر1 8314. استصرخه1 8315. استصرف1 8316. استصعب1 8317. استصغر1 8318. استصفاه1 Prev. 100