9787. استنشق1 9788. استنشى1 9789. استنصت1 9790. استنصحه1 9791. استنصر1 9792. استنصف19793. استنصل1 9794. استنض1 9795. استنضج1 9796. استنضر1 9797. استنطقه1 9798. استنظره1 9799. استنظف1 9800. استنعته1 9801. استنعى1 9802. استنفج1 9803. استنفد1 9804. اسْتَنْفَذَ1 9805. استنفرت1 9806. استنفض1 9807. استنفع1 9808. استنفق1 9809. استنفه1 9810. استنقذه1 9811. استنقص1 9812. استنقع1 9813. استنقه1 9814. استنكح1 9815. استنكر1 9816. استنكف1 9817. اسْتَنْكَفَ العملَ1 9818. استنم1 9819. استنهج1 9820. استنهر1 9821. استنهض1 9822. استنهى1 9823. استنوق1 9824. استنوك1 9825. استنوى1 9826. استنى1 9827. استهاث1 9828. استهاف1 9829. استهال1 9830. استهان1 9831. استهب1 9832. استهبعه1 9833. استهتر1 9834. اسْتَهْتَرَ1 9835. استهج1 9836. اسْتِهْجانات1 9837. استهجنه1 9838. استهدج1 9839. استهدف1 9840. اسْتَهْدَفَ1 9841. استهده1 9842. استهدى1 9843. استهرج1 9844. اسْتَهْزَأَ1 9845. استهزم1 9846. استهش1 9847. استهطع1 9848. استهفه1 9849. استهكم1 9850. اسْتهلّ1 9851. استهلال1 9852. استهلال الصبي1 9853. اسْتهْلك1 9854. استهم1 9855. استهنأ1 9856. اسْتَهْوَل1 9857. استهوى1 9858. استهيم1 9859. استوأى1 9860. استواء الشمس1 9861. استوبأ1 9862. استوبد1 9863. استوبق1 9864. استوبلت1 9865. استوتن1 9866. استوثج1 9867. استوثر1 9868. استوثق1 9869. اسْتَوْثَنَ1 9870. استوثن1 9871. اسْتوْجبَ1 9872. استوجز1 9873. استوجفه1 9874. استوحد1 9875. استوحش1 9876. استوحل1 9877. استوحى1 9878. استوخاه1 9879. استوخف1 9880. استوخم1 9881. استودع1 9882. اسْتَوْدَعَ1 9883. استودف1 9884. استودى1 9885. استوديو1 9886. استورأت1 Prev. 100