8251. استروح1 8252. استروض1 8253. استرى1 8254. استريديا1 8255. استزات1 8256. اسْتَزَادَ18257. استزاره1 8258. استزاله1 8259. استزبنه1 8260. استزراه1 8261. استزفه1 8262. استزله1 8263. استزمر1 8264. استساغه1 8265. استسب1 8266. استسخر1 8267. استسر1 8268. استسرج1 8269. استسعاء العبد1 8270. استسعاه1 8271. استسعد1 8272. استسعلت1 8273. استسفد1 8274. استسفره1 8275. استسقاء1 8276. استسقطه1 8277. استسقى1 8278. استسلف1 8279. استسلم1 8280. استسمجه1 8281. استسمن1 8282. استسمى1 8283. استسن1 8284. استسنحه1 8285. استسهل1 8286. استشأفت1 8287. اسْتَشَارَ1 8288. استشاط1 8289. استشب1 8290. استشرب1 8291. استشرف1 8292. استشرى1 8293. استشزر1 8294. اسْتِشْعار1 8295. استشعر1 8296. استشف1 8297. استشفع1 8298. استشفى1 8299. اسْتَشَفَّيتُ1 8300. استشق1 8301. اسْتشْكل1 8302. استشلى1 8303. استشنت1 8304. استشنع1 8305. اسْتشْهد1 8306. اسْتَشْهَدَ1 8307. استصاب1 8308. استصبح1 8309. استصبر1 8310. استصح1 8311. استصحاب2 8312. استصحب1 8313. استصدر1 8314. استصرخه1 8315. استصرف1 8316. استصعب1 8317. استصغر1 8318. استصفاه1 8319. استصفح1 8320. استصلح1 8321. استصمغ1 8322. استصنع1 8323. اسْتَصْوَبَ1 8324. استصوبه1 8325. استضاء1 8326. استضاف1 8327. اسْتَضَافت الجامعة1 8328. استضامه1 8329. استضبعت1 8330. استضحك1 8331. استضحى1 8332. استضر1 8333. استضرب1 8334. استضرم1 8335. استضرى1 8336. اسْتَضْعَفَهُ1 8337. استضل1 8338. استضلع1 8339. استضهل1 8340. استطاب1 8341. استطار1 8342. اسْتَطَاعَ1 8343. استطاعة2 8344. استطاعة الحقيقية1 8345. استطاعة الصحة1 8346. استطاعة الصحيحة1 8347. استطاف1 8348. استطال1 8349. استطر1 8350. استطراد1 Prev. 100