56864. تفحش1 56865. تفحص1 56866. تفحل1 56867. تفخت1 56868. تفخذ1 56869. تَفَخَّلَ156870. تفخمه1 56871. تفدر1 56872. تَفَذَّحَتِ1 56873. تفذذ1 56874. تَفِر1 56875. تفر4 56876. تَفِرَ 1 56877. تفرث1 56878. تفرَّج1 56879. تفرج3 56880. تفرح1 56881. تفرد1 56882. تفرس1 56883. تفرش1 56884. تفرشح1 56885. تفرص1 56886. تفرط1 56887. تفرع1 56888. تَفَرَّعَ عن1 56889. تفرعن1 56890. تفرغ1 56891. تَفَرَّق1 56892. تفرق3 56893. تفرّق الاتصال1 56894. تفرقة2 56895. تفرقعت1 56896. تفرك1 56897. تَفُرْمَة1 56898. تَفَرنَق1 56899. تفرهد1 56900. تُفْرُوْقٌ1 56901. تفرى1 56902. تفريد1 56903. تَفْرِيد1 56904. تفريع1 56905. تَفْرِيق الصَّفْقَة...1 56906. تَفُز1 56907. تفزر1 56908. تفسأ1 56909. تفسح1 56910. تفسخ1 56911. تفسير1 56912. تَفَشَّأَ.1 56913. تفشج1 56914. تفشخ1 56915. تفشغ1 56916. تفشق1 56917. تفشل1 56918. تفشى1 56919. تَفَشَّى في1 56920. تفصح1 56921. تفصد1 56922. تفصع1 56923. تفصفصوا1 56924. تفصم1 56925. تفصى1 56926. تَفَضَّجَ1 56927. تفضج1 56928. تفضفض1 56929. تفضل1 56930. تفضيلُ النسْبةِ1 56931. تفضيلُ النِّسْبَةِ1 56932. تفضيل النّسبة1 56933. تفطر3 56934. تفطن1 56935. تَفْعال مصدرًا1 56936. تِفْعال مصدرًا1 56937. تفعى1 56938. تَفْعِيل1 56939. تفغم1 56940. تفف5 56941. تففه1 56942. تفق1 56943. تفقأ1 56944. تِفْقَة1 56945. تفقح1 56946. تَفَقَّد1 56947. تفقد1 56948. تفقرت1 56949. تفقعت1 56950. تفقه1 56951. تفك1 56952. تفكر3 56953. تفكك1 56954. تفكن1 56955. تفكه1 56956. تفكيك1 56957. تِفْل1 56958. تَفَلَ2 56959. تفل15 56960. تَفَلَ 1 56961. تَفْلا1 56962. تفلاّيس1 56963. تَفْلِت1 Prev. 100
  • Lisaan.net is a free resource created and maintained by Ikram Hawramani. Please send your comments, suggestions and corrections to contact@hawramani.com