72116. خِرْبِيلُ1 72117. خَرت1 72118. خرت12 72119. خَرَتَ 1 72120. خرتت1 72121. خرتر172122. خَرتنك1 72123. خرتوش1 72124. خَرْتُوش1 72125. خَرث1 72126. خَرَثَ1 72127. خرث9 72128. خَرَثَ 1 72129. خرثت1 72130. خرثم1 72131. خَرثم1 72132. خَرْثَمَة1 72133. خَرْج1 72134. خَرج1 72135. خَرَجَ2 72136. خُرْج2 72137. خَرَج1 72138. خرج19 72139. خَرْج الله1 72140. خَرَجَ على1 72141. خَرَجَ 1 72142. خرجة1 72143. خُرَجَة1 72144. خرجر1 72145. خرجن وأمهاتُهن1 72146. خرجه1 72147. خُرْجِين1 72148. خرخان1 72149. خرخب1 72150. خرخر4 72151. خَرَّد1 72152. خرد9 72153. خَرد1 72154. خَرِدَ 1 72155. خرداد ماه1 72156. خردان1 72157. خردب2 72158. خَرْدَبٌ1 72159. خردجي1 72160. خردذ1 72161. خردق4 72162. خَردق1 72163. خَرْدَلَ2 72164. خردل8 72165. خَردل1 72166. خردلت1 72167. خرده جي1 72168. خَرْدُوز1 72169. خِرَديّ1 72170. خُرْدي1 72171. خَرَدي1 72172. خرذل2 72173. خَرْذَلَ1 72174. خَرذل1 72175. خَرْذَلَه1 72176. خَرَرَ1 72177. خرر11 72178. خُرَز1 72179. خَرَز1 72180. خَرَزَ1 72181. خَرز1 72182. خرز12 72183. خَرَزَ 1 72184. خَرَزَات1 72185. خرزج1 72186. خرزذ1 72187. خرزل1 72188. خرزه1 72189. خَرْس1 72190. خَرَس1 72191. خَرَسَ1 72192. خُرْس1 72193. خَرس2 72194. خرس13 72195. خَرِسَ 1 72196. خرسانة1 72197. خُرسْتان1 72198. خُرْسِيّ1 72199. خَرْسيّ1 72200. خِرْسِيّ1 72201. خَرَشَ1 72202. خَرش2 72203. خرش10 72204. خَرَشَ 1 72205. خِرْشافيّ1 72206. خرشب3 72207. خَرْشَبَ1 72208. خَرَشَة1 72209. خرشة1 72210. خَرشع1 72211. خرشف3 72212. خَرشف1 72213. خَرشُف1 72214. خَرْشَفَةَ1 72215. خرشفي1 Prev. 100
  • Lisaan.net is a free resource created and maintained by Ikram Hawramani. Please send your comments, suggestions and corrections to contact@hawramani.com