70544. خَيْميّ1 70545. خِيمِيّ1 70546. خِينَّاب1 70547. خينين1 70548. خَيْنِينُ1 70549. خيهفعاء170550. خيو2 70551. خَيْوانِيّ1 70552. خُيُور1 70553. خَيُوسِيّ1 70554. خُيُوشِيّ1 70555. خُيُول1 70556. خَيُون1 70557. خيي1 70558. خُيَيْل1 70559. د6 70560. دءا1 70561. دأ1 70562. دأب14 70563. دأَب1 70564. دأَبَ1 70565. دَأَبَ1 70566. دَأَب على1 70567. دَأَبَ 1 70568. دأَت1 70569. دأَث1 70570. دأث5 70571. دَأَثَ 1 70572. دأَد1 70573. دأد2 70574. دأْدأْ1 70575. دأدأ8 70576. دَأْدَأَ2 70577. دَأْدَدَ1 70578. دأص2 70579. دأَض1 70580. دأض1 70581. دأَظ1 70582. دأظ5 70583. دَأَظَ 1 70584. دَأَظَه1 70585. دأف1 70586. دأُفٍّ1 70587. دأك2 70588. دأل9 70589. دَأَلَ1 70590. دألَ1 70591. دَأَلَ 1 70592. دَأَمَ1 70593. دأم7 70594. دَأَمَ 1 70595. دأو3 70596. دأى2 70597. دَأى1 70598. دَأَى 1 70599. دأي5 70600. دَئِصَ1 70601. دا1 70602. دَاء1 70603. داء1 70604. دَاء الْأسد1 70605. داء الأسد1 70606. داء الثّعلب1 70607. داء الحيّة1 70608. داءُ الفِيلِ1 70609. داء الفيل2 70610. داء الكلب1 70611. داءله1 70612. دائب1 70613. دائخ1 70614. دائرة1 70615. دائرة أوّل السماوات...1 70616. دَائِرَة أول السَّمَاوَات...1 70617. دَائِرَة الْأُفق1 70618. دائرةُ الارتفاعِ1 70619. دَائِرَة الِارْتفَاع...1 70620. دائرة الارتفاع والانحطاط...1 70621. دائرة البروج1 70622. دائرة السّمت1 70623. دائرة العرض1 70624. دائرة الميل1 70625. دائرة معدّل النهار1 70626. دائرة نصف النهار1 70627. دَائِل1 70628. دائلة1 70629. دائلي1 70630. دَائِم1 70631. دائمة1 70632. دائمية1 70633. دَابّ1 70634. دَابَ1 70635. دَابَار1 70636. دابار1 70637. دابّة الأرض1 70638. دَابَّة الأَرْض1 70639. دابَّة الأرض1 70640. دابر2 70641. دابِقُ1 70642. دَابِلَة1 70643. دابله1 Prev. 100
  • Lisaan.net is a free resource created and maintained by Ikram Hawramani. Please send your comments, suggestions and corrections to contact@hawramani.com