73831. خنج2 73832. خنجاب1 73833. خَنْجَر1 73834. خَنْجر1 73835. خنجر9 73836. خَنجف173837. خنجف1 73838. خَنْجَل1 73839. خنجل1 73840. خَنجل1 73841. خُنْجُورَة1 73842. خَنْجِي1 73843. خنخ1 73844. خنخن2 73845. خندب2 73846. خُنْدُبٌ1 73847. خَندرس1 73848. خندرس3 73849. خندروس1 73850. خَنْدَريس1 73851. خَنْدَرِيس1 73852. خَندريس1 73853. خندس1 73854. خندع1 73855. خَندع1 73856. خندف5 73857. خَندف1 73858. خَنْدَفَ1 73859. خَنْدَفة1 73860. خندق4 73861. خَنْدَق2 73862. خندل1 73863. خَندل1 73864. خَنْدَلِسٌ1 73865. خَندلس2 73866. خندلس2 73867. خندم4 73868. خَنْدَمَ1 73869. خَندم1 73870. خَنْدُوقَة1 73871. خنذ6 73872. خنذع1 73873. خَنذع1 73874. خَنذم1 73875. خنذيذ1 73876. خنر6 73877. خَنِزَ1 73878. خَنَزَ1 73879. خَنز1 73880. خنز14 73881. خَنَزَ 1 73882. خنزب5 73883. خنزج2 73884. خَنْزَرَ1 73885. خنزر7 73886. خنزير1 73887. خَنْزِير1 73888. خَنس1 73889. خَنَسَ2 73890. خنس19 73891. خَنَسَ 1 73892. خَنْسَاء1 73893. خنسر4 73894. خنسه1 73895. خَنش2 73896. خنش3 73897. خنشع1 73898. خِنْشِع1 73899. خَنشع1 73900. خنشفر2 73901. خَنْشَفير1 73902. خَنشل1 73903. خَنْشَل1 73904. خنشل3 73905. خَنْشَلٌ1 73906. خَنْشَلَ1 73907. خنْشُوش1 73908. خَنْشُول1 73909. خَنْشِيّ1 73910. خنص6 73911. خَنص2 73912. خنصر6 73913. خِنْصُورِيَّة1 73914. خنضب2 73915. خُنْضُبَة1 73916. خَنضرف1 73917. خَنْضَل1 73918. خِنْضُور1 73919. خنط2 73920. خَنط1 73921. خَنَطَ 1 73922. خِنْطار1 73923. خنطث1 73924. خَنْطَثَ1 73925. خنطر2 73926. خَنطرف1 73927. خَنطل1 73928. خنطل2 73929. خَنَطَهُ1 73930. خُنْطُوْلة1 Prev. 100
  • Lisaan.net is a free resource created and maintained by Ikram Hawramani. Please send your comments, suggestions and corrections to contact@hawramani.com