75481. دِرْدِن1 75482. درده1 75483. دَرْدُوح1 75484. دُرْدُور1 75485. دُرْدُورِيّ1 75486. دردونج آي175487. دَرْدِير1 75488. دَرْدِيرِيّ1 75489. درذ1 75490. دَّرَذِيّ1 75491. دَرْذِيّ1 75492. دَرَرَ1 75493. درر12 75494. دُرَر1 75495. دُرَّر1 75496. دُرَر 1 75497. درز12 75498. دَرَزَ 1 75499. دَرْزَا1 75500. درزج1 75501. درزق1 75502. دَرْزِيَّة1 75503. دَرَسَ3 75504. دَرْس1 75505. درس20 75506. دِرْس1 75507. دَرَسَ بـ1 75508. دَرَسَ 1 75509. دُرْسَة1 75510. دُرُسْتُ1 75511. درست2 75512. دَرْسَن1 75513. درسنج1 75514. دَرْسُو1 75515. درسوانق1 75516. دَرْسُونِيّ1 75517. درسيم1 75518. درش6 75519. دَرْش1 75520. دَرْشَان1 75521. درشان1 75522. درشق2 75523. درص5 75524. درص1 75525. دَرَصَ 1 75526. درصت1 75527. درط1 75528. درطس1 75529. درع17 75530. دَرَعَ1 75531. دِرْع1 75532. دَرِع1 75533. دَرَع1 75534. دُرَع1 75535. دَرْع1 75536. دِرْعُ1 75537. دِرْع قويّ1 75538. دَرَعَ 1 75539. دَرْعَا1 75540. دَرْعان1 75541. دَرْعَانيّ1 75542. دِرْعَانِيّ1 75543. درعب2 75544. دَرِعة1 75545. دُرْعَة1 75546. درعت1 75547. درعث2 75548. درعس3 75549. درعش2 75550. درعف3 75551. دِرْعَلي1 75552. درعم2 75553. دِرْعِم1 75554. دَرْعَمِيّ1 75555. دِرْعِن1 75556. دِرْعَوْسٌ1 75557. دِرْعِي1 75558. درغ1 75559. دِرْغَام1 75560. دِرْغَان1 75561. درغش3 75562. درغل1 75563. درغم2 75564. دَرْغَم1 75565. دَرْغُوم1 75566. دَرْغُومِيّ1 75567. درف5 75568. دَرْفِ1 75569. دِرْفاش1 75570. دِرْفَال1 75571. درفال1 75572. دَرْفَة1 75573. درفس7 75574. درفش2 75575. درفص1 75576. درفق3 75577. درفل1 75578. درفيل1 75579. دَرْفِيل1 75580. درق13 Prev. 100
  • Lisaan.net is a free resource created and maintained by Ikram Hawramani. Please send your comments, suggestions and corrections to contact@hawramani.com