72023. دَشْنَاوِيّ1 72024. دشو2 72025. دَشِّيّ1 72026. دَشِيش1 72027. دَشِيم1 72028. دص172029. دصدص1 72030. دصر1 72031. دصص2 72032. دصق1 72033. دَضَّ1 72034. دضض1 72035. دضكْش1 72036. دطر2 72037. دظ2 72038. دَظَّ 1 72039. دظر1 72040. دظظ3 72041. دع4 72042. دع دع1 72043. دَعَّ 1 72044. دَعَا2 72045. دعا6 72046. دعا دعة1 72047. دَعَا لـ1 72048. دَعَا 1 72049. دُعَاء1 72050. دعاء1 72051. دُعَاء الكروان1 72052. دَعَّاب1 72053. دَعَّابة1 72054. دُعَابة1 72055. دَعَاجِنة1 72056. دَعَّاس1 72057. دَعامة1 72058. دَعَّان1 72059. دَعانيمُ1 72060. دَعَّانِين1 72061. دَعَاوَى1 72062. دَعَاوِي1 72063. دِعَاية1 72064. دَعَايش1 72065. دَعَبَ2 72066. دعب15 72067. دَعْب1 72068. دَعِب1 72069. دَعَبَ 1 72070. دعبث2 72071. دعبس4 72072. دُعْبُس1 72073. دعبع2 72074. دَعْبَعْ1 72075. دعبل4 72076. دُعْبُوبيّ1 72077. دُعْبُوس1 72078. دَعْبيّ1 72079. دَعِبِيّ1 72080. دُعْبِيس1 72081. دعة1 72082. دعت4 72083. دَعِت1 72084. دعتب2 72085. دَعْتَبٌ1 72086. دعتر.1 72087. دَعَتَه1 72088. دعث7 72089. دَعَثَ 1 72090. دَعْثَرَ1 72091. دعثر6 72092. دعثره1 72093. دَعَجَ1 72094. دَعَج1 72095. دَعِج1 72096. دعج12 72097. دعجٌ1 72098. دَعَجَ 1 72099. دَعِجَاتِيّ1 72100. دعجت1 72101. دعجيل1 72102. دَعْدٌ1 72103. دعد3 72104. دَعْد1 72105. دَعَدَ 1 72106. دعدر1 72107. دَعْدَشَة1 72108. دعدع5 72109. دَعْدَعَ1 72110. دَعَرَ1 72111. دعر15 72112. دَعَرَ 1 72113. دعرب2 72114. دعرم4 72115. دعز4 72116. دَعَزَ 1 72117. دَعَسَ1 72118. دعس9 72119. دَعَسَ 1 72120. دَعْسَان1 72121. دعسب2 72122. دعسج2 Prev. 100
  • Lisaan.net is a free resource created and maintained by Ikram Hawramani. Please send your comments, suggestions and corrections to contact@hawramani.com