76067. دَغَايش1 76068. دغبج1 76069. دَغْبَجَ1 76070. دغت2 76071. دَغَتَه1 76072. دغثر176073. دَغْدَغ2 76074. دغدغ6 76075. دغدغت1 76076. دَغْدَغَهُ1 76077. دَغَرَ1 76078. دغر14 76079. دَغْر1 76080. دَغَرَ 1 76081. دَغْرَاوِيّ1 76082. دَغْرَة1 76083. دغرق5 76084. دَغْرو1 76085. دَغْرِيّ1 76086. دُغْرِي1 76087. دغس3 76088. دَغِستاَنِيّ1 76089. دَغَشَ1 76090. دغش6 76091. دَغْش1 76092. دَغَشَ 1 76093. دُغْشَة1 76094. دغص10 76095. دَغَصَ 1 76096. دغغ4 76097. دغف6 76098. دُغُفّ1 76099. دَغْف1 76100. دَغَفَ 1 76101. دغفاء1 76102. دغفر1 76103. دَغْفَشٌ1 76104. دغفش1 76105. دغفص1 76106. دَغْفَقَ2 76107. دغفق7 76108. دغفل7 76109. دَغَلَ1 76110. دغل15 76111. دَغْل1 76112. دَغَلَ 1 76113. دَغَمَ1 76114. دغم14 76115. دَغَمَ 1 76116. دغمر6 76117. دَغْمَر1 76118. دغمره1 76119. دغمس1 76120. دَغْمَشَ1 76121. دغمش3 76122. دَغْمَش1 76123. دغمص3 76124. دَغَمَهُمُ1 76125. دُغْمُورة1 76126. دُغْمُوريّ1 76127. دَغْمِيش1 76128. دَغْن1 76129. دغن5 76130. دَغَنَ1 76131. دغنج1 76132. دغو3 76133. دَغُوغِيّ1 76134. دَغُوم1 76135. دغى2 76136. دغي2 76137. دُغَيْر1 76138. دَغِير1 76139. دُغَيْرِيّ1 76140. دَغِيرِيّ1 76141. دَغِيش1 76142. دُغَيْش1 76143. دُغَيْلِيّ1 76144. دَغِيليّ1 76145. دُغَيْم1 76146. دُغَيْمس1 76147. دُغَيْميّ1 76148. دَغِيميّ1 76149. دغينة1 76150. دف3 76151. دفّ1 76152. دَفَّ 1 76153. دفء1 76154. دفأ12 76155. دَفَأَ1 76156. دَفَأَ 1 76157. دفأه1 76158. دفؤ1 76159. دَفِئَ1 76160. دفئ1 76161. دَفَا1 76162. دفا5 76163. دفاء1 76164. دفار1 76165. دَفَّاف1 76166. دَفَّاق1 Prev. 100
  • Lisaan.net is a free resource created and maintained by Ikram Hawramani. Please send your comments, suggestions and corrections to contact@hawramani.com