76788. دمنت1 76789. دمنس2 76790. دمنق1 76791. دمنك1 76792. دمنه1 76793. دمنهر176794. دَمَنْهُورِيّ1 76795. دِمْنِيَّة1 76796. دَمَّهُ1 76797. دِمِه1 76798. دَمه1 76799. دمه3 76800. دمهج2 76801. دمهر1 76802. دمهكر1 76803. دَمْوَاك1 76804. دَمُوس1 76805. دِموس1 76806. دُمُوع1 76807. دَمُوع1 76808. دموع التماسيح1 76809. دَمُوك1 76810. دَمُوكِيّ1 76811. دَمُول1 76812. دمى5 76813. دُمَيّ1 76814. دُمَي1 76815. دَمِيّ1 76816. دمي10 76817. دُمْيَاتِيّ1 76818. دِمْياطُ1 76819. دِمْيَاطِيّ1 76820. دميان1 76821. دميانة1 76822. دَمْيَانِيّ1 76823. دَمَيِثَّان1 76824. دُمَيْثِر1 76825. دُمَيْش1 76826. دُمَيْف1 76827. دَمِيك1 76828. دُمَيْك1 76829. دَميك1 76830. دَمِيكِيّ1 76831. دُمَيْكِيّ1 76832. دَمِيم1 76833. دن4 76834. دَن2 76835. دنّ1 76836. دَنَّ1 76837. دَنَّ 1 76838. دنأ9 76839. دنؤ1 76840. دنئ1 76841. دَنَا1 76842. دَنا2 76843. دنا8 76844. دِنَّارة1 76845. دِنَانة1 76846. دَنَّانَة1 76847. دِنَّاننة1 76848. دُنَاوِيّ1 76849. دنب5 76850. دَنَبَ 1 76851. دِنْبَاحٌ1 76852. دِنَّبَان1 76853. دُنْباوَنْدُ1 76854. دنبح1 76855. دنبد1 76856. دنبق1 76857. دنبل1 76858. دُنْبل1 76859. دُنْبُلٌ1 76860. دنبلة1 76861. دَنَّة1 76862. دَنَّة الله1 76863. دنج5 76864. دِنْجان1 76865. دِنْجَاني1 76866. دُنْجُل1 76867. دَنَحَ1 76868. دنح5 76869. دنحب1 76870. دنحس1 76871. دَنَّخَ1 76872. دنخ4 76873. دنخَ1 76874. دَنَخَ 1 76875. دَنْخا1 76876. دنخت1 76877. دنخس3 76878. دَنْد1 76879. دَنْدا1 76880. دَنْدَانِقانُ1 76881. دندر1 76882. دندش1 76883. دندط1 76884. دندف1 76885. دندق1 76886. دندل1 76887. دندم3 Prev. 100
«
Previous

دمنهر

»
Next
دمنهر
وَمِمَّا يُسْتَدْرَك عَلَيْهِ:
دَمَنْهُور: مَدِينَة كَبِيرَة ببُحَيْرَةِ مصر، وَقد دَخلتُها، وأُخْرَى قريةٌ صغيرةٌ من أَعْمالِ مِصْر، وتُعرَف بدَمَنْهُور الوَحْش. ودَمَنْهُور الضَّواحِي بالشَّرْقِيَّة.
  • Lisaan.net is a free resource created and maintained by Ikram Hawramani. Please send your comments, suggestions and corrections to contact@hawramani.com