77006. دَهْبَان1 77007. دهبرج1 77008. دهبل3 77009. دَهْبَلَ1 77010. دَهْبُول1 77011. دهتر177012. دهث3 77013. دَهْثَم1 77014. دهثم4 77015. دَهَثَهُ1 77016. دهثه1 77017. دهج4 77018. دهد1 77019. دهدأ2 77020. دَهْدَأَ1 77021. دهدر4 77022. دُهْدُرَّيْنِ1 77023. دهدق3 77024. دَهْدَقَهُ1 77025. دهدك1 77026. دهدم3 77027. دهدمز1 77028. دَهْدَمَهُ1 77029. دهدن3 77030. دَهْدَهَ1 77031. دهده7 77032. دَهْدُوه1 77033. دهدى2 77034. دُهْدِيّ1 77035. دهدي3 77036. دَهَرَ1 77037. دهر18 77038. دَهَرَ 1 77039. دهرج4 77040. دهرس5 77041. دَهْرَشٌ1 77042. دهرش2 77043. دهرط1 77044. دَهْرُوحِس1 77045. دُهْروطُ1 77046. دَهْرُوطِيّ1 77047. دَهْرِي1 77048. دَهَسَ2 77049. دهس11 77050. دَهَسَ 1 77051. دهست1 77052. دَهْسَمَ1 77053. دهسم2 77054. دَهِش1 77055. دَهَشَ1 77056. دُهِشَ1 77057. دَهِشَ1 77058. دهش14 77059. دَهَشَ 1 77060. دَهِشَة1 77061. دهشر3 77062. دَهْشَمٌ1 77063. دهشم1 77064. دهشه1 77065. دَهْشُون1 77066. دهض2 77067. دهع3 77068. دهـع2 77069. دهف5 77070. دهفش2 77071. دَهْفَش1 77072. دَهَفَه1 77073. دهق15 77074. دَهَقَ2 77075. دَهَقَ 1 77076. دهقش2 77077. دهقع3 77078. دهقل1 77079. دهقم2 77080. دَهْقَنَ1 77081. دهقن13 77082. دهك8 77083. دَهَكُ1 77084. دَهَكَ 1 77085. دهكر2 77086. دهكل4 77087. دهكم4 77088. دُهُلّ1 77089. دَهْل1 77090. دهل6 77091. دَهَلَ 1 77092. دَهْلَا1 77093. دَهْلَان1 77094. دهلب2 77095. دهلث2 77096. دهلز7 77097. دهلق2 77098. دهلك2 77099. دَهْلَكٌ1 77100. دَهْلي1 77101. دَهْليز1 77102. دهليز2 77103. دَهَمَ2 77104. دهم17 77105. دَهَمَ 1 Prev. 100
  • Lisaan.net is a free resource created and maintained by Ikram Hawramani. Please send your comments, suggestions and corrections to contact@hawramani.com