75808. دَسَعَ 1 75809. دسف5 75810. دسق7 75811. دَسَقَ 1 75812. دسك3 75813. دَسْكَرَ175814. دسكر8 75815. دِسلُه1 75816. دَسَمَ1 75817. دسم18 75818. دَسَمَ 1 75819. دسمال1 75820. دَسْمالَة1 75821. دَسِن1 75822. دسنس1 75823. دسه1 75824. دسو4 75825. دَسَوَا 1 75826. دُسُوقِيّ1 75827. دسون1 75828. دَسْوِيق1 75829. دسى2 75830. دَسَى1 75831. دسي3 75832. دسيريني1 75833. دَسِيم1 75834. دُسَيْمانيّ1 75835. دَسِيمانيّ1 75836. دُشّ2 75837. دَشّ1 75838. دش2 75839. دَشا1 75840. دشا1 75841. دُشاخ1 75842. دَشَّان1 75843. دشان1 75844. دَشْبَذ1 75845. دشت7 75846. دشتك1 75847. دَشْتِيّ1 75848. دشدش2 75849. دشر2 75850. دَشْراوِيّ1 75851. دشش4 75852. دَشْطُوطِيّ1 75853. دشق3 75854. دشل2 75855. دشلط1 75856. دشم3 75857. دُشمان1 75858. دَشْمَان1 75859. دشَّن1 75860. دشن6 75861. دَشَنَ1 75862. دِشْنَاويّ1 75863. دَشْنَاوِيّ1 75864. دشو2 75865. دَشِّيّ1 75866. دَشِيش1 75867. دَشِيم1 75868. دص1 75869. دصدص1 75870. دصر1 75871. دصص2 75872. دصق1 75873. دَضَّ1 75874. دضض1 75875. دضكْش1 75876. دطر2 75877. دظ2 75878. دَظَّ 1 75879. دظر1 75880. دظظ3 75881. دع4 75882. دع دع1 75883. دَعَّ 1 75884. دَعَا2 75885. دعا6 75886. دعا دعة1 75887. دَعَا لـ1 75888. دَعَا 1 75889. دُعَاء1 75890. دعاء1 75891. دُعَاء الكروان1 75892. دَعَّاب1 75893. دَعَّابة1 75894. دُعَابة1 75895. دَعَاجِنة1 75896. دَعَّاس1 75897. دَعامة1 75898. دَعَّان1 75899. دَعانيمُ1 75900. دَعَّانِين1 75901. دَعَاوَى1 75902. دَعَاوِي1 75903. دِعَاية1 75904. دَعَايش1 75905. دَعَبَ2 75906. دعب15 75907. دَعْب1 Prev. 100
«
Previous

دَسْكَرَ

»
Next
(دَسْكَرَ)
فِي حَدِيثِ أَبِي سُفْيَانَ وهِرَقْلَ «إِنَّهُ أذِن لعُظَماء الرُّومِ فِي دَسْكَرَةٍ لَهُ» الدَّسْكَرَةُ: بِناءٌ عَلَى هيئةِ القَصْرِ، فِيهِ مَنازلُ وبُيوتٌ للخَدَم والحَشَم، وَلَيْسَتْ بعَرَبيَّةٍ مَحْضةٍ.