79740. ردع16 79741. رَدَعَ1 79742. رَدَعَ 1 79743. ردعف1 79744. ردعل2 79745. ردعه279746. رَدَعَه1 79747. ردغ15 79748. رَدَغَ1 79749. رَدَغَ 1 79750. ردف18 79751. رِدْف1 79752. رَدَفَ1 79753. رَدَفَ 1 79754. رَدْفَان1 79755. رِدْفَان1 79756. ردفان1 79757. ردفه1 79758. رِدْفِي1 79759. ردفي1 79760. رِدْفِيَّة1 79761. ردق5 79762. ردقي1 79763. ردك4 79764. رَدَكَ 1 79765. رَدَم1 79766. رُدُم1 79767. رَدْم1 79768. ردم20 79769. رَدَمَ2 79770. رَدَمَ 1 79771. رَدْمان1 79772. رَدْمَانِي1 79773. رَدَمِي1 79774. رَدْمِيّ1 79775. رَدَن1 79776. ردن13 79777. رَدَنَ 1 79778. رَدَنَيْن1 79779. رَدِه1 79780. رَدَّهُ1 79781. رَدْه1 79782. رده12 79783. رَدَهَ1 79784. رَدَّه لـ1 79785. رَدَّه مكانَه1 79786. رَدَهَ 1 79787. ردهن1 79788. ردو4 79789. رُدَوَلُّ1 79790. رَدُوه1 79791. ردى7 79792. رَدَى1 79793. رَدَى 1 79794. ردي8 79795. رديبة1 79796. رِدِّيس1 79797. رُدَيْس1 79798. رَدِيس1 79799. رَدِيسِيّ1 79800. رَدِيف1 79801. رديف المعنيين1 79802. رَدِيفة1 79803. رُدَيْنا1 79804. رُدَيْنة1 79805. رُدَيْنيّ1 79806. رذ2 79807. رَذَّ 1 79808. رذا2 79809. رَذَا1 79810. رَذَا 1 79811. رَذانٌ1 79812. رذت1 79813. رذج1 79814. رذذ9 79815. رَذَذَ1 79816. رذس2 79817. رذعف1 79818. رذف1 79819. رذق1 79820. رذك2 79821. رذل17 79822. رَذَلَ1 79823. رَذَلَ 1 79824. رذله1 79825. رذم11 79826. رَذَمَ2 79827. رَذَمَ 1 79828. رذن5 79829. رذو2 79830. رذى1 79831. رذي5 79832. رذيف1 79833. رُرباح1 79834. ررق2 79835. ررو1 79836. رز2 79837. رَزّ1 79838. رُزّ1 79839. رَزَّ 1 Prev. 100
«
Previous

ردعه

»
Next
(ردعه)
ردعا زَجره وكفه وَمنعه وثوبه بالزعفران أَو الطّيب لطخه وَالشَّيْء دقه يُقَال ردعه بِالْحجرِ وَبِه الأَرْض ضربهَا بِهِ