94399. ضغضغ1 94400. ضَغَطَ1 94401. ضغط16 94402. ضغط العين1 94403. ضغط القلب1 94404. ضَغْط القلب194405. ضَغَطَ على1 94406. ضَغْطٌ في الدم1 94407. ضَغَطَ 1 94408. ضغطه1 94409. ضَغَطَهُ1 94410. ضغغ5 94411. ضغف3 94412. ضغل7 94413. ضَغِمَ1 94414. ضغم10 94415. ضَغَمَ 1 94416. ضغمه1 94417. ضَغَمَهُ1 94418. ضَغَنَ1 94419. ضغن16 94420. ضَغَنَ 1 94421. ضغو5 94422. ضَغيفةٌ1 94423. ضفَ1 94424. ضِف1 94425. ضف4 94426. ضَفَّ 1 94427. ضفا4 94428. ضَفَاء1 94429. ضَفَار1 94430. ضَفَّار1 94431. ضَفَارِيْطُ1 94432. ضِفَاف1 94433. ضَفَّاف1 94434. ضَفَّاوِي1 94435. ضَفَّة1 94436. ضَفَّتين1 94437. ضفد5 94438. ضفدع9 94439. ضِفْدَع1 94440. ضفدع اللسان1 94441. ضَفَدَه1 94442. ضَفِرَ1 94443. ضَفْر1 94444. ضَفَر1 94445. ضفر16 94446. ضَفَرَ 1 94447. ضَفْران1 94448. ضفرط4 94449. ضفره1 94450. ضَفِرون1 94451. ضَفَرِي1 94452. ضَفْرِيّ1 94453. ضفز11 94454. ضَفَزَ1 94455. ضَفَزَ 1 94456. ضفس5 94457. ضَفَسَ1 94458. ضَفَسَ 1 94459. ضَفَطَ1 94460. ضفط11 94461. ضَفَطَ 1 94462. ضفطر3 94463. ضفع4 94464. ضَفَعَ1 94465. ضَفَعَ 1 94466. ضفغ1 94467. ضَفِفَ1 94468. ضفف12 94469. ضفق5 94470. ضَفَقَ1 94471. ضَفَنَ2 94472. ضفن9 94473. ضَفَنَ 1 94474. ضفند4 94475. ضفنس1 94476. ضفنط1 94477. ضفو9 94478. ضَفَوَ 1 94479. ضَفْوَة1 94480. ضُفُور1 94481. ضَفُوزِي1 94482. ضُفُوزِيَّة1 94483. ضَفِّي1 94484. ضَفِيد1 94485. ضُفَيْدع1 94486. ضَقَّ1 94487. ضقا1 94488. ضقق1 94489. ضقى1 94490. ضك2 94491. ضَكَّ 1 94492. ضكز3 94493. ضكضك1 94494. ضكع3 94495. ضَكَعَ 1 94496. ضكك4 94497. ضكل4 94498. ضَكَلَ 1 Prev. 100
  • Lisaan.net is a free resource created and maintained by Ikram Hawramani. Please send your comments, suggestions and corrections to contact@hawramani.com