96655. ظِرَانُ1 96656. ظرب15 96657. ظَرِبَ1 96658. ظَرَبَ 1 96659. ظربغ3 96660. ظربل196661. ظربن1 96662. ظرر8 96663. ظَرَرَ1 96664. ظرط3 96665. ظرف16 96666. ظَرَّف1 96667. ظَرُفَ1 96668. ظُرْف1 96669. ظَرَفَ 1 96670. ظُرْفات1 96671. ظَرْفَات1 96672. ظُرْفَة1 96673. ظرفية1 96674. ظَرْقَى1 96675. ظرمط2 96676. ظرن1 96677. ظرو1 96678. ظِرْوَة1 96679. ظُرُوف1 96680. ظري2 96681. ظُرَيْب1 96682. ظَرِيف1 96683. ظَرِيفَة1 96684. ظَرِيفِي1 96685. ظشش1 96686. ظَعْفَر1 96687. ظَعْفَرِي1 96688. ظعلي1 96689. ظعم2 96690. ظعن17 96691. ظَعَنَ2 96692. ظَعَنَ 1 96693. ظعي1 96694. ظَعْيان1 96695. ظُعَيْن1 96696. ظف1 96697. ظَفَّ1 96698. ظفر18 96699. ظَفَرَ2 96700. ظُفْر1 96701. ظَفَر1 96702. ظِفْر1 96703. ظَفَر الدين1 96704. ظَفِرَ بـ1 96705. ظَفِرَ 1 96706. ظَفَريّ1 96707. ظُفْري1 96708. ظُفَرِيات1 96709. ظَفَرِيَّات1 96710. ظفف3 96711. ظِفوري1 96712. ظَفُّورِي1 96713. ظَفُوري1 96714. ظَفِيّ1 96715. ظُفَيْر الله1 96716. ظَفِيرَة1 96717. ظُفَيْرَة1 96718. ظَفِّيفَة1 96719. ظل5 96720. ظلّ1 96721. ظِلُّ الأصَابع1 96722. ظلّ الْأَصَابِع1 96723. ظِلُّ الأقدام1 96724. ظلّ الإله1 96725. ظلّ الله1 96726. ظلّ وريف1 96727. ظَلَّ 1 96728. ظلا1 96729. ظلة1 96730. ظلع14 96731. ظَلَعَ2 96732. ظَلَعَ 1 96733. ظَلْعان1 96734. ظلف15 96735. ظَلَفَ1 96736. ظَلَفَ 1 96737. ظلفت1 96738. ظلفه1 96739. ظلل14 96740. ظَلَلَ1 96741. ظَلَلْتُ1 96742. ظلم20 96743. ظَلَمَ1 96744. ظُلْم صَارِخ1 96745. ظَلَمَ 1 96746. ظلمة2 96747. ظلمه1 96748. ظِلِّي1 96749. ظَلِيع1 96750. ظُلَيْل1 96751. ظَلِيل1 96752. ظَلِّيمي1 96753. ظُلَيْمِي1 96754. ظَلِيمِيّ1 Prev. 100
  • Lisaan.net is a free resource created and maintained by Ikram Hawramani. Please send your comments, suggestions and corrections to contact@hawramani.com