104248. غَيْرَانِين1 104249. غَيْرَب1 104250. غِيرَة1 104251. غيرة1 104252. غَيْرُوس1 104253. غيروط1104254. غَيْرون1 104255. غيز1 104256. غِيزانُ1 104257. غيس7 104258. غَيَسَ 1 104259. غَيْساسِي1 104260. غَيْسَال1 104261. غَيْسَان1 104262. غيش1 104263. غِيشا1 104264. غيص1 104265. غيض21 104266. غَيَضَ1 104267. غَيَضَ 1 104268. غَيْضَان1 104269. غَيْضَانيّ1 104270. غَيْضَاوِيّ1 104271. غيضون1 104272. غِيط1 104273. غَيْط1 104274. غيط5 104275. غِيطَانِيّ1 104276. غِيطرّ1 104277. غيظ14 104278. غَيَظَ1 104279. غَيَظَ 1 104280. غَيْظَة1 104281. غيظه1 104282. غَيْظِيّ1 104283. غيف11 104284. غَيَفَ 1 104285. غيق6 104286. غَيَقَ1 104287. غَيَقَ 1 104288. غيك1 104289. غيل21 104290. غَيَلَ 1 104291. غيلَان1 104292. غَيْلان1 104293. غَيْلَان2 104294. غَيْلانِي1 104295. غيلس1 104296. غَيْلم1 104297. غَيْلُوم1 104298. غيم12 104299. غَيَمَ1 104300. غَيَمَ 1 104301. غَيْمَان1 104302. غَيْمَة1 104303. غيمت1 104304. غَيْمِيَّة1 104305. غين13 104306. غَيَنَ1 104307. غَيَنَ 1 104308. غينت1 104309. غِينِيّ1 104310. غَيْنِيّ1 104311. غيهب1 104312. غيو1 104313. غَيُّو1 104314. غَيُور1 104315. غَيُورة1 104316. غيى2 104317. غيي4 104318. ف9 104319. فءَس1 104320. فءس1 104321. فءفء1 104322. فآ1 104323. فأ1 104324. فَأَّ 1 104325. فأب1 104326. فأَت1 104327. فأت6 104328. فَأَجَاءَهَا1 104329. فأد11 104330. فأَد1 104331. فَأَدَ2 104332. فَأَدَ 1 104333. فأده1 104334. فأر13 104335. فَأَرَ1 104336. فَأَرَ 1 104337. فأس12 104338. فَأَسَ1 104339. فَأْس حادّ1 104340. فَأَسَ 1 104341. فأفأ9 104342. فأق5 104343. فأل10 104344. فَأَلَ1 104345. فَأَلَ 1 104346. فأله1 104347. فأَمَ1 Prev. 100
  • Lisaan.net is a free resource created and maintained by Ikram Hawramani. Please send your comments, suggestions and corrections to contact@hawramani.com