108568. قربج1 108569. قُرَبْرَة1 108570. قربز3 108571. قُرْبُزٌ1 108572. قربس8 108573. قربش1108574. قربص1 108575. قربض2 108576. قربط1 108577. قربع4 108578. قربق3 108579. قربل1 108580. قربلة1 108581. قربن1 108582. قربني1 108583. قَرَبوتُ1 108584. قَرَبُوت1 108585. قربوج2 108586. قربوز1 108587. قَرَبُوص1 108588. قُرْبُوط1 108589. قُرْبُوطِيّ1 108590. قَرَبُوطِيّ1 108591. قَرْبُوع1 108592. قَرْبُون1 108593. قِرْبَويّ1 108594. قِرَبَيَّة1 108595. قُرْبِيَّة1 108596. قُرَّة1 108597. قِرَّة1 108598. قُرَّة الْعين1 108599. قَرَتَ1 108600. قرت7 108601. قَرَتَ 1 108602. قرتب1 108603. قُرْتُبُ1 108604. قَرَتِي1 108605. قرتيج1 108606. قرث7 108607. قرثع5 108608. قَرْثَعُ1 108609. قَرْثَعٍ 1 108610. قرثل2 108611. قرثه1 108612. قرج1 108613. قرجن1 108614. قرجومة1 108615. قَرْجيّ1 108616. قَرْجِيَّة1 108617. قرح20 108618. قَرَحَ 1 108619. قرحه1 108620. قرد20 108621. قَرِدَ1 108622. قَرَدَ 1 108623. قِرْدَاع1 108624. قِرْدَال1 108625. قردان1 108626. قِرْدَان1 108627. قِرْدَانَة1 108628. قردايون1 108629. قِرْدِبَّة1 108630. قردح6 108631. قَرْدَحَ1 108632. قُرْدَحْجِيّ1 108633. قردحم3 108634. قِرْدَحْمَةَ1 108635. قردس5 108636. قردش1 108637. قردع3 108638. قرْدَعْجي1 108639. قردل1 108640. قردم4 108641. قردماني1 108642. قردن2 108643. قردنة1 108644. قُرْدُوْسٌ1 108645. قُرْدوسٌ1 108646. قردوف1 108647. قرديا1 108648. قَرْدِيَّة1 108649. قَرَدِيَّة1 108650. قرذع1 108651. قُرَر1 108652. قرر19 108653. قَرَرَ1 108654. قرز3 108655. قرزح5 108656. قرزحل2 108657. قُرْزُلٌ1 108658. قرزل4 108659. قرزم4 108660. قرزيط1 108661. قرس15 108662. قَرَسَ1 108663. قَرَسَ 1 108664. قَرْسَحَ1 108665. قرسطن1 108666. قرسطون1 108667. قرسع2 Prev. 100
  • Lisaan.net is a free resource created and maintained by Ikram Hawramani. Please send your comments, suggestions and corrections to contact@hawramani.com