110993. قَوِرَ1 110994. قور16 110995. قَوَرَ 1 110996. قُورة1 110997. قورت1 110998. قورتال1110999. قورتي1 111000. قورق1 111001. قَوْرِيّ1 111002. قَوْرِيَّة1 111003. قُورِيَّة1 111004. قَوَرِيَّة1 111005. قورية1 111006. قُورَيْس1 111007. قُورَيْش1 111008. قورَيْشي1 111009. قَوَزَ1 111010. قوز9 111011. قُوز1 111012. قَوْز1 111013. قَوَزَ 1 111014. قَوْزَان1 111015. قوزع2 111016. قَوْزِيَّان1 111017. قَوْسٌ1 111018. قَوِسَ1 111019. قَوس1 111020. قَوْس1 111027. قوس16 111016. قَوْزِيَّان1 111017. قَوْسٌ1 111018. قَوِسَ1 111019. قَوس1 111020. قَوْس1 111027. قوس16 111022. قَوْسُ الارْتِفَاعِ...1 111023. قَوس الِارْتفَاع1 111024. قوس الله1 111025. قوس الليل1 111026. قَوْسُ اللَّيْلِ1 111033. قَوْسَة1 111034. قوسم1 111035. قَوْسي1 111036. قُوشٌ1 111037. قوش7 111038. قوشال1 111039. قُوشَان1 111040. قُوشَة1 111041. قَوْص1 111042. قُوص1 111043. قُوصُ1 111044. قوص2 111045. قَوْصَرَ1 111046. قوصر3 111047. قَوْصَرَّة1 111048. قَوْصَفَ1 111049. قوصف2 111050. قوصي1 111051. قوض12 111052. قَوَضَ1 111053. قَوَضَ 1 111054. قوط11 111055. قَوَطَ 1 111056. قَوْطا1 111057. قُوطَا1 111058. قَوْطالِيّ1 111059. قوطب1 111060. قُوطة1 111061. قَوْطة1 111062. قوطن1 111063. قَوْطِيّ1 111064. قُوطية1 111065. قوطينون1 111066. قوظ2 111067. قوع14 111068. قَوَعَ 1 111069. قوغي1 111070. قُوفُ1 111071. قوف12 111072. قَوَفَ1 111073. قَوَفَ 1 111074. قُوفَانِيّ1 111075. قوفي1 111076. قُوفِيّ1 111077. قوق10 111078. قَوَقَ1 111079. قَوَقَ 1 111080. قوقأت1 111081. قُوقَا1 111082. قُوقازيّ1 111083. قوقب1 111084. قوقت1 111085. قوقجان1 111086. قوقرة1 111087. قوقس2 111088. قوقع2 111089. قوقل4 111090. قوقلارس1 111091. قوقن1 111092. قَوَلَ1 Prev. 100
  • Lisaan.net is a free resource created and maintained by Ikram Hawramani. Please send your comments, suggestions and corrections to contact@hawramani.com